Veyisoğlu Grup-Alışverişin Güvenli Adresi

Kategoriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

VEYİSOĞLU LTD. ŞTİ. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yürürlüğe giren kanunun amacı, kanunun 2.maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Veyisoğlu Ltd. Şti. müşterilerinin bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tutmakta ve işleneceğini müşterilerine ifade etmek istemektedir.
Veyisoğlu Ltd. Şti. satışını gerçekleştirdiği ürün ve hizmetler kapsamında müşterilerinden kişisel veri toplamakta ve yasal sınırlar dahilinde işlemektedir.
Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Veyisoğlu Ltd Şti. müşterilerine ait kimlik bilgisi, alışveriş bilgileri, iletişim bilgileri ve sizinle ilgili diğer bilgiler, çağrı merkezi ses kayıtları gibi kişisel verileri bulundurmaktadır.
Kişisel verileriniz, Veyisoğlu Ltd. Şti.  mağazalarından, www.veyisoglugrup.com internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve tedarikçi çalışanlarımıza ait kendileri tarafından ya da şirketleri tarafından verilen veriler, rızaları ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca Veyisoğlu Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, Şirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.
Her halde şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.
Veyisoğlu Ltd Şti.,  müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı hususlarına büyük önem vermektedir.
Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçi ya da yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz; satış sözleşmesi sonucunda taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü gerçekleştirebilmek amacı ile (satın almış olduğunuz ürünün adresinize teslim edilebilmesi, yetkili servis tarafından montajının yapılabilmesi) tedarikçi firmalarla, lojistik firmalarıyla ve yetkili servislerle paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, yukarıda tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Veyisoğlu Ltd. Şti.  sorumlu değildir.
Veyisoğlu Ltd. Şti.  ile paylaşılan kişisel veriler, Veyisoğlu Ltd. Şti.  gözetimi ve kontrolü altındadır. Veyisoğlu Ltd. Şti. , yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.
Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, mağazaları, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.
Siz Sayın Müşterilerimiz dilediğiniz zaman herkes Veyisoğlu Ltd. Şti.'ne başvurarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
İşbu haklarınız konusunda tarafınızı bilgilendirmekteyiz.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@veyisoglugrup.com e-posta adresimize 0850 303 9973 telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

VEYİSOĞLU  DAYANIKLI TÜKETİM MALLLARI İNŞAAT  SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.